Các nội dung thay đổi quan trọng của phiên bản ISO 9001:2015 và các yêu cầu

1. Hiểu biết về tổ chức và bối cảnh của tổ chức (ISO 9001:2015/4.1)

Xác định các vấn đề nội bộ và bên ngoài có liên quan đến định hướng và chiến lược của tổ chức:
– Các yếu tố bên ngoài như: các vấn đề phát sinh từ môi trường pháp luật, công nghệ, cạnh tranh, thị trường, văn hóa, xã hội và kinh tế, có thể là quốc gia, quốc tế, khu vực hoặc địa phương.
– Các yếu tố nội bộ: các vấn đề liên quan đến giá trị, văn hóa, tri thức và kết quả hoạt động của tổ chức.
-> Tổ chức PHẢI  theo  dõi và xem xét các thông tin về những vấn đề nội bộ và bên ngoài này.

2. Hiểu biết các nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm (ISO 9001:2015/4.2)
Các bên quan tâm thông thường bao gồm:
– Khách hàng
– Người sử dụng
– Nhà cung cấp
– Cơ quan quản lý nhà nước
– Tổ chức chứng nhận
– Nhân viên trong Công ty
– Cổ đông
-> Phải tiến hành theo dõi và xem xét thông tin về các bên quan tâm.

3. Các hành động giải quyết rủi ro và cơ hội (ISO 9001:2015/6.1)
– Tổ chức, dựa trên cơ sở xem xét các yếu tố: bối cảnh, nội bộ và bên ngoài để quyết định mức độ và cách thức mà tiếp cận quản lý rủi ro.
– Xác định và xem xét đến các rủi ro và cơ hội riêng, cụ thể với bối cảnh của tổ chức mình.
– Hình thành thói quen tư duy về rủi ro:
(1) Điều không chắc chắn/có thể xảy ra hay không? ->
(2) Trong tinh huống nào? ->
(3) Hậu quả ra sao? ->
(4) Phòng ngừa và giải quyết thế nào?
(1) -> (2) -> (3) -> (4)
> Các hành động được thực hiện nhằm giải quyết rủi ro và cơ hội PHẢI tương ứng với tác động tiềm ẩn đến sự phù hợp của sản phẩm và dịch vụ.

4. Tri thức của tổ chức (ISO 9001:2015/7.1.6)
– Tri thức được định nghĩa là “Tập hợp thông tin sẵn sàng thể hiện niềm tin đã được khẳng định là đúng và có mức độ chắc chắn là đúng”.
– Tri thức của tổ chức có thể có được từ quá trình tích lũy nội bộ (kiến  thức,  kinh  nghiệm  có  được   từ   hoạt   động  và  tự   đào tạo/chuyển  giao) và bên ngoài (chuyển giao từ bên ngoài, đào tạo bên ngoài, tuyển dụng/thuê chuyên gia, …).
-> Tổ  chức PHẢI  xem xét đến các tri thức hiện tại và xác định cách thức đạt được  hoặc tiếp cận với những kiến thức  bổ sung cần thiết  và các cập nhật được yêu cầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *